Vad söker du efter?    Avancerad sökning
Kategorier
Antikt, Form & Design
Barnartiklar & Leksaker
Böcker & Tidningar
Bygg & Verktyg
Datorer & Tillbehör
DVD & Videofilmer
Fordon, Båtar & delar
Foto, Kameror & Optik
Frimärken
Hem & Hushåll
Hemelektronik
Hobby & Lek
Klockor & Urverk
Kläder
Kosmetika
Musik
Mynt & Sedlar
Möbler och Inredning
Samlarsaker
Smycken
Sport, Fritid & biljetter
Tavlor
Telefoni
TV-spel & Dataspel
Vykort & Bilder
Övrigt
Användaravtal

Allmänna villkor

 

Avtalet

Detta avtal reglerar rättigheter och skyldigheter mellan Ettbud och medlem hos Ettbud samt rättigheter mellan medlem till medlem i förhållande till samtliga tjänster ("tjänsterna") på Ettbud:s hemsida ettbud.se ("Ettbud").

 

Medlemskap

Medlemskap erhålls genom registrering på Ettbud i enlighet med vad som anges i avsnittet "medlemskap" nedan. Genom registreringen godkänner medlemmen att bli bunden av avtalet och genom att använda tjänsterna godkänner medlemmen vid användningen tillkomna förändringar i avtalet.

 

Ändringar

Ettbud förbehåller sig rätten att under medlemskapet ändra avtalet. Meddelande om ny version av avtalet publiceras på Ettbud:s medlemssida. Det nya avtalet träder i kraft två (2) veckor efter publicering på Ettbud enligt ovan, eller vid ett senare tillfälle om så meddelas detta av Ettbud i samband med publiceringen. Medlem som inte godkänner, skall inom två (2) veckor från publiceringen av den nya versionen av avtalet, meddela detta till Ettbud samt omedelbart upphöra att delta i budgivning (såsom de definieras nedan) och utnyttja andra tjänster. Auktionsreglerna (såsom de definieras nedan) kan ändras med kortare varsel

 

Tillämplig lag och tvister

Alla auktioner skall anses utförda i Sverige. Tvister rörande tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av avtalet skall prövas av allmän domstol i Sverige.

                                                         

Medlemskap

                            

Medlemmen förbinder sig att uppge korrekt namn, adress och andra efterfrågade uppgifter vid registreringen. Om någon av de uppgifter som medlemmen uppgett till Ettbud är felaktiga eller ändras, förbinder sig medlemmen att omedelbart uppdatera sina uppgifter via "din sida". För att kunna registrera ett konto måste medlemmen (a) vara berättigad att sluta avtal för de objekt som köps eller säljs genom auktion, och (b) vara minst 18 år, om medlemmen är en fysisk person.

 

Personuppgifter och Sekretess

 

Användning av personuppgifter

De uppgifter som medlemmen registrerar kommer endast att lämnas ut till medlemmar i de auktioner i vilka medlemmen deltar och då endast i syfte att genomföra transaktionen av den aktuella auktionen. Ettbud kan komma att använda s.k. cookies, eller andra tekniska hjälpmedel, för att t.ex. samla in statistik.

 

Personuppgiftspolicy

Ettbud:s personuppgiftspolicy utgör en del av detta avtal. Genom att godkänna avtalet ger medlemmen även sitt medgivande till att personuppgifter kan komma att hanteras i enlighet med personuppgiftspolicyn. Ettbud kommer inte att använda eller lämna ut personuppgifterna på annat sätt än som följer av personuppgiftspolicyn om inte medlemmen givit sitt medgivande. Ettbud kommer dock att lämna ut uppgifterna om Ettbud enligt lag, myndighetsbeslut, beslut av domstol eller på annat liknande sätt, åläggs att lämna ut dem.

 

Sekretess gentemot andra medlemmar

Information om andra medlemmar som har gjorts tillgänglig, av ettbud eller genom handel med andra medlemmar får inte användas till annat än att ingå eller genomföra handels transaktioner, om inte tillstånd givits från ettbud eller annat framgår uttryckligen av detta avtal. Åtagandet gäller t.ex. att inte använda medlemmars e-postadresser för direktreklam eller trakasserier via e-post.

 

Auktioner och auktionsregler

 

Genom sidan erbjuder Ettbud medlemmen att delta i olika typer av auktioner. Beskrivning av auktionerna samt regler för dessa finns i auktionsreglerna. Medlemmen åtar sig att sätta sig in i auktionsreglerna, genom att läsa dem, innan han eller hon deltar i någon auktion. Ettbud förbehåller sig rätten att göra ändringar i auktionsreglerna och medlemmen förbinder sig att hålla sig uppdaterad om innehållet i dessa.

 

Att sälja eller bjuda

 

Relevant information.

Innehållet i den information som lämnas av säljande medlem eller bjudande medlem i en auktion måste ha direkt anknytning till föremålet för auktionen och inte relatera till något annat. Det är således inte tillåtet att vid en auktion lämna meddelanden till andra medlemmar för att göra generell reklam för andra varor eller tjänster. Om en hyperlänk används i en auktion måste innehållet på den länkade hemsidan uppfylla dessa krav. Medlemmen godkänner att ettbud har rätt att ta bort, eller begära borttagande av, hyperlänkar efter eget gottfinnande.

                            

Budgivning

Alla bud som lämnas genom ett medlemskap hos Ettbud, vare sig det sker av medlemmen själv eller någon annan, är bindande för medlemmen och kan inte återtas. Är lämnat bud vinnande, sluts ett avtal mellan den medlem som lagt budet och säljaren när auktionen stängts.

                            

Starta auktion

Utbjudande av vara som görs genom ett medlemskap hos Ettbud, vare sig det sker av medlemmen själv eller någon annan, är bindande för medlemmen och kan inte avbrytas eller ändras efter det att ett första bud har lämnats i auktionen.

                            

Förfoganderätt

Medlemmen förbinder sig att han/hon har rätt att genom auktionsförsäljning förfoga över objektet som bjuds ut till auktion hos Ettbud. Genom att bjuda ut ett objekt till auktion hos Ettbud försäkrar medlemmen att han/hon har denna rätt.

                            

Korrekt information

Medlemmen förbinder sig att i auktion beskriva objektet på ett korrekt sätt. Medlemmen är ensam ansvarig för fel eller brister i beskrivningen. Varumärken eller andra kännetecken av ursprung eller tillverkare måste vara korrekta, exakta och får inte vara möjliga att missförstå. Användning av varumärken får inte stå i strid med gällande lag.

                            

Eget ansvar

Säljaren är själv ansvarig för att försäljning av vara, den auktion säljaren gör, samt all annan aktivitet eller kommunikation (inklusive lämnade omdömen om andra medlemmar) som sker i anslutning till en auktion (a) inte innebär, eller kan komma att innebära, intrång i annan persons eller företags immateriella, eller andra, rättigheter, (b) inte bryter mot gällande lag, eller (c) inte är anstötlig, obscen, pornografisk, förolämpande, falsk, otillförlitlig eller missledande.

 

Förbjudna objekt

I enlighet med "Eget ansvar" ovan får medlemmen inte, utan Ettbud:s uttryckliga tillstånd, sälja eller köpa de objekt som finns förtecknade på följande lista över förbjudna föremål på ettbud.se. (Se Eget ansvar, stycke ovan). Listan kan komma att ändras och medlemmen förbinder sig att hålla sig uppdaterad om innehållet i listan.

 

Rätt kategorier

Säljaren får inte starta en auktion i någon annan kategori än den som det utbjudna objektet naturligen tillhör.

 

Budtrissning

Medlem får inte lägga bud på sätt som syftar till att manipulera auktionsförfarandet. Detta gäller särskilt bud på ett objekt som medlemmen själv är säljare av, vare sig det sker genom medlemmens eget eller annan medlems inloggning.

                            

Säljarens villkor

De avtalsvillkor som gäller mellan säljaren och bjudande medlem i förhållande till det objekt som är föremål för auktionen, är endast de som specificeras av säljaren i auktionen. Dessa villkor är underkastade tillämplig lag. Det är säljarens skyldighet, inte Ettbud:s, att hålla bjudande medlemmar informerade om dessa speciella villkor. Säljaren och bjudande medlem är var för sig skyldiga att hålla sig informerade om tillämplig lag och innehållet i denna.

                            

Omdömen

 

Medlemmen kan lämna omdömen om andra medlemmar genom Ettbud:s omdömessystem. Omdöme kan endast lämnas om medlemmar till vilka medlemmen sålt objekt eller från vilka medlemmen köpt objekt. De omdömen som lämnas måste vara korrekta, sakliga och rättvisa.

 

Avgifter och betalning

                            

Avgifter

Ettbud kan komma att erbjuda extratjänster för vilka kan medföra avgifter - antingen till Ettbud eller till någon annan utsedd av Ettbud - kan bli aktuella. Villkor för dessa avgifter kommer att specificeras när respektive extratjänst som görs tillgänglig.

 

Avgifter anges alltid inklusive mervärdesskatt, om inte annat särskilt anges.

                            

Vår ställning

 

Ettbud:s ställning.

Ettbud är inte, och kan inte hållas, ansvarig för den vara som en medlem tillhandahåller genom sajten Ettbud. Ettbud har inget inflytande över auktionens förlopp, varken som förmedlare eller som fullmäktig för säljaren. Ettbud tillhandahåller endast den tekniska plattformen. Ettbud har inte kontroll över och har därvid inget ansvar för kvaliteten, säkerheten eller lagenligheten av varor som bjuds ut via auktion, innehållet i auktioner på Ettbud, huruvida säljaren kan eller kommer att leverera varan, eller om bjudande medlemmar kan eller kommer att betala. Ettbud kontrollerar inte i förväg de objekt som tillhandahålls genom via auktion. Såvida det inte uttryckligen framgår av auktionen är Ettbud inte part i någon auktion och tillhandahåller således endast tekniken och forumet för auktionernas genomförande. Vidare kan och kommer Ettbud inte att kontrollera fullföljandet eller giltigheten av transaktioner i samband med försäljningar och köp. Även om medlemmar hos Ettbud är förbjudna att lämna oriktig information eller uppträda på sätt som är otillförlitligt, olagligt eller som bryter mot detta avtal, kan medlemmar komma att uppträda på detta vis. Medlem som använder sig av sajten skall därför vidta samma försiktighet vid handel på Ettbud.se som vid motsvarande handel utanför Internet.

                            

Genomförande av auktion

Ettbud förbehåller sig rätten att avbryta auktioner i förväg, förlänga auktionstiden, ta bort auktioner och/eller upphöra med vissa tjänster. Då det är praktiskt möjligt skall Ettbud ge meddelande om sådan åtgärd i skälig tid innan åtgärden genomförs. Ettbud strävar efter att alla lagda bud skall behandlas, men Ettbud kan inte garantera att så sker. Det kan också förekomma att Ettbud eller annan hemsida genom vilken tjänster tillhandahålls, genom planerade eller oplanerade händelser blir otillgängliga. Medlemmen godkänner att Ettbud inte genom något avtal eller på något annat sätt är förpliktad att hålla auktioner tillgängliga på Ettbud.se eller någon annan hemsida.

                            

Borttagande av auktion

Medlemmen godkänner att Ettbud är berättigat att ta bort auktioner som, mot bakgrund av information från tredje part eller andra medlemmar, synes bryta mot detta avtal. I dessa fall avser Ettbud att informera säljaren och i vissa fall en eller flera bjudande medlemmar om åtgärden.

 

Missbruk av tjänster

Ettbud förbehåller sig rätten att stänga eller avregistrera medlem om denne bryter eller synes bryta mot detta avtal, genom t.ex. falsk registrering eller annat missbruk av tjänsterna, samt att stänga alla auktioner tillhörande medlemmen. Personer som är avstängda får inte återregistrera sig utan Ettbud:s tillstånd.

 

Rapportering

Ettbud tillhandahåller ett verktyg för rapportering av auktioner som kan göra intrång i immateriella rättigheter, aktionsreglerna eller bryter mot gällande lag. Ettbud uppmanar sina medlemmar att använda sig av rapporteringsfunktionen.

 

Ettbud:s ansvar

 

Så långt gällande lag tillåter friskriver sig ettbud från allt ansvar med anledning av eller i samband med auktioner, inklusive, men utan begränsning till, alla krav relaterade till objekt, bud, ouppfyllda eller uppfyllda avtal samt sålda eller erbjudna objekt.

 

Inget ansvar för indirekt skada

Ettbud friskriver sig från ansvar gentemot medlemmen eller annan för indirekt skada eller för någon form av förlust av data, inkomst, vinst eller avtal oavsett om skadan uppkommit genom oaktsamhet, brott mot detta avtal eller på annat sätt.

 

Skadelöshet.

Medlemmen förbinder sig att hålla Ettbud skadelöst till följd av allt ansvar och alla krav eller utgifter som uppstår genom medlemmens brott mot detta avtal eller genom brott mot detta avtal genom medlemskapet.

 

Övrigt

 

Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Ettbud förbehåller sig rätten att till tredje man överlåta några eller alla rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. I sådant fall skall Ettbud på medlemssidan namnge den som övertagit rättigheterna och/eller skyldigheterna enligt detta avtal. Medlemmen är i detta fall berättigad att säga upp detta avtal med omedelbar verkan. Medlemmen äger inte rätt att, utan skriftligt tillstånd från Ettbud, överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal.

 

Bestämmelses ogiltighet

Skulle någon del av detta avtal förklaras ogiltigt genom beslut av domstol skall resten av avtalet förbli gällande.

 

Användning av denna webbplats innebär godkännande av Ettbuds Användaravtal och Integritetspolicy